Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

কৃষি তথ্য সার্ভিস

(L) Dbœqb e¨q

      c~Z© KvR

      (K) K…wl cÖKí, ====================================================

            (cvwb wbt †Wªb/b`©gv, cvBc,KvjfvU wbg©vb,

            Mev`x cïi Dbœqb, †mP I euva wbg©vb mn mKj cÖKvi

            K…wl Dbœqb msµvš—)

      (L) ¯^v¯’¨ I cqt cÖYvjx e¨e¯’v ===========================================

           (†jwUªb, cvbxq Rjmn ¯^v¯’¨  welqK mKj cÖKí)

      (M) iv¯—v NvU wbg©vb/†givgZ (fvswZ fivU mn) ==================================

      (N) M„n wbg©vb †givgZ ================================================

      (O) wk¶v =======================================================

      (P) Ab¨vb¨ ======================================================

          (P/1) muv‡Kv wbg©vb/†givgZ .................................................................................................

          (P/2) Rb¥ g„Z¨~ wbeÜb ..................................................................................25,000/=

          (P/3) nvU evRvi Dbœqb ................................................................................50,000.=

          (P/4) e„¶ †ivcb .......................................................................................................

          (P/5) ivóxq wewfbœ Kg©m~Px‡Z D™¢y× KiY .................................................................................

        (P/6) Kg‡c­· fe‡bi wewfbœ `߇i dvwY©Qvi mieivn ..................................................................

          (P/7) ag© µxov I ms¯‹…wZ ..........................................................................66,450/=

          (P/8) Z_¨ I †mev †K›`ª mswk­ó ..................................................................1,49,278/=

 

 

2,41,775.00

 

 

 

500.00

 

9,35,540.00

20,645.00

...............

2,90,728.00

 

‡gvU Dbœqb e¨q

14,89,188.00

(M) Ab¨vb¨

(1)    wbix¶v e¨q ===================================================

(2)   Ab¨vb¨ e¨q ===================================================

 

 

...............

...............